U bent hier:

Brief aan informateurs aangaande het vestigingsklimaat en de familiebedrijven

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

28/03/2024

FBNed |Familiebedrijven Nederland is de vereniging van Nederlandse familiebedrijven en ondernemende families die zich onder meer inzet voor een goed ‘blijfklimaat’ in Nederland. Ruim 61% van de bedrijven in Nederland is een familiebedrijf. Zij zorgen voor 38% van de totale werkgelegenheid in het bedrijfsleven. De toegevoegde waarde van familiebedrijven in Nederland bedraagt 33% (CBS, 2023). De langetermijnvisie van familiebedrijven en het verantwoordelijkheidsgevoel van de eigenaren zorgen voor een bovengemiddelde bijdrage aan de Nederlandse maatschappij en dragen bij aan economische stabiliteit. Tijdens economische dips gaan familiebedrijven minder snel failliet en bieden meer baanzekerheid aan werknemers. Dat leidt tot minder maatschappelijke kosten (SEO 2024, p. 22). Het belang van familiebedrijven voor het door oud-informateur Putters geïdentificeerde relevante thema vestigingsklimaat (Kamerstukken II 2023/24, 36471, nr. 33) is daarmee significant.

Graag vestigen wij uw aandacht op het belang van een goed blijfklimaat voor familiebedrijven en op de relevan4e van de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) voor de economische stabiliteit in Nederland met het verzoek aan de formerende par4jen deze te betrekken bij hun overwegingen voor een akkoord.

Het blijfklimaat van familiebedrijven staat al langere tijd onder druk. Zo hebben familiebedrijven te maken met oplopende regeldruk, onzeker en beknellend beleid, netcongestie, stijgende loonkosten en ook fiscaal wordt voor familiebedrijven steeds verder afgeweken van het gemiddelde in de EU. Een verdere lastenverzwaring voor familiebedrijven moet daarom voorkomen worden. Het ondernemingsvermogen is productief vermogen en leidt tot belastinginkomsten voor de overheid. Het zwaarder belasten daarvan, zowel ‘going concern’ als bij bedrijfsoverdracht, leidt tot verlies van werkgelegenheid, beperkt innovatiekracht en heef een negatief effect op de economische stabiliteit. Het leidt tot gedwongen verkoop van bedrijven aan veelal buitenlandse partijen zoals recent onderzoek heeft laten zien (KPMG 2023 en SEO 2024, p.47).

Gunstigere belastingvoorwaarden zijn van groot belang, voor familiebedrijven maar bovenal voor Nederland. Familiebedrijven pleiten voor een helder en goed overheidsbeleid dat ondernemerschap stimuleert en innovatie en werkgelegenheid bevordert. Dat kan heel simpel door onder meer de huidige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) te handhaven.
    
Graag reiken wij u in dat licht een korte omschrijving voor in het akkoord op hoofdlijnen aan:
“Het program-kabinet wil de con5nuïteit van familiebedrijven versterken en een globaal gelijk speelveld in de EU bevorderen, daarom moet een verdere lastenverzwaring voor deze doelgroep worden voorkomen”.

Een uitgesproken erkenning van het belang van familiebedrijven in het akkoord kan bijdragen aan versterking van de positie van familiebedrijven en herstel van het evenwicht op de globale markt.
Wij zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting hierop te verschaffen aan u of aan de specialisten in uw formatieteams.

Leden