U bent hier:

Familiebedrijven en Prinsjesdag 2020

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

16/09/2020

Duurzaam de crisis uitkomen vraagt om nog meer langetermijnacties

De regering en de Tweede Kamer hebben daadkracht getoond. Inzet op het behoud van banen was een goede strategie. Nu moet Nederland keuzes maken in hoe we deze crisis te boven komen. De huidige omstandigheden bieden namelijk ook kansen om onze economie en maatschappij duurzaam te versterken. Maar die kunnen we alleen benutten wanneer ondernemers en familiebedrijven naast het behouden van hun werkgelegenheid vooral ook kunnen blijven investeren en innoveren.

FBNed | Familiebedrijven Nederland is positief over het voornemen om een fiscaal gelijke behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen te bewerkstelligen door een aftrek van kosten van het eigen vermogen mogelijk te maken. Dat vergroot de financieringsmogelijkheden voor bedrijven, maar ontmoedigt het aangaan van (te) grote schulden. “Familiebedrijven weten als geen ander dat grote schulden het weerstandsvermogen uithollen en de continuïteit op de lange termijn in gevaar brengen”, aldus FBNed-voorzitter Marlies van Wijhe.

De kabinetsplannen laten zien dat investeren voorop staat, al zitten er wel rafelrandjes aan die plannen. Vooral innovatie-intensieve en (middel)grote familiebedrijven komen er bekaaid vanaf. Terwijl deze bedrijven juist essentieel zijn voor de werkgelegenheid en versterking van het verdienvermogen van Nederland op de langere termijn.

Meer steun innovatie-intensieve bedrijven nodig

Het is jammer dat het stimuleren van innovatie zich beperkt tot een tijdelijke verhoging van de WBSO en dat de tweede schijf — die vooral bedoeld is voor innovatie-intensieve bedrijven — ongemoeid blijft. Het Nationaal Groeifonds zou een goed instrument kunnen zijn, maar zowel de doelstellingen van dit fonds als de samenstelling van de commissie die de aanvragen moet beoordelen, ontberen visie, durf en ondernemerschap.
Het kabinet blijft streven naar intensivering van R&D in Nederland, dat met 2,2% van het BNP maar niet van zijn plaats komt. De eigen doelstelling van 2,5% wordt niet gehaald, laat staan de 3% waar Europa naar streeft. Met name langetermijninvesteringen in zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek blijven achterwege. Terwijl dit juist een sterk fundament is voor de innovatie van producten en diensten en zo kan bijdragen aan het structureel versterken van het verdienvermogen van Nederland.

Aandacht voor duurzaamheid

Het is begrijpelijk dat de laatste begroting van het kabinet veel uittrekt voor crisisbestrijding, maar de aandacht voor duurzaamheid dreigt ondergesneeuwd te raken. FBNed vindt dat het kabinet zich onverminderd moet blijven inzetten voor een duurzame samenleving, waarin we ons samen sterk maken voor het klimaat, de gezondheid en de sociale cohesie. Dat geldt met name voor de regio’s waar middelgrote en grote familiebedrijven vaak de grootste werkgevers zijn en daarmee essentieel zijn voor een duurzame samenleving. Deze grown-ups zijn beter in staat werkgelegenheid te creëren en vast te houden dan start-ups. Bovendien hebben zij niet snel de neiging productie en kantoren te verplaatsen, zoals de grote corporates. Marlies van Wijhe: “En vergeet niet het aanpassingsvermogen van deze familiebedrijven. Met hun ondernemerschap weten zij zich continu te vernieuwen. Ik noem dat ook wel ‘innovatie met ervaring’. Het kabinet mag meer oog hebben voor dit deel van het Nederlandse bedrijfsleven.”

Over FBNed:
FBNed | Familiebedrijven Nederland is een vereniging van ruim 220 veelal middelgrote en grote familiebedrijven in Nederland met een gezamenlijk aantal werknemers van ruim 235.000 en een gezamenlijke omzet van 58 miljard euro. FBNed stimuleert en draagt bij aan de continuïteit van familiebedrijven en versterkt de positie van familiebedrijven en ondernemende families in Nederland.

Leden