U bent hier:

UBO register definitief

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

01/05/2018

Zowel in Europa als in Nederland  is in april een aantal besluiten genomen  inzake het UBO register. Het Europees Parlement heeft een aangepaste richtlijn aangenomen (AMLD 5) waardoor de lidstaten verplicht zijn een  gedeeltelijk openbaar UBO register in te voeren. De invoering van het register in Nederland is uitgesteld tot 2019. Inmiddels is ook duidelijk geworden wat Nederland als UBO definitie zal hanteren (Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018).

Percentage eigendom en UBO
Het Europees Parlement heeft met de goedkeuring van AMLD 5 gekozen voor een percentage eigendom van meer dan 25% om als UBO in het register opgenomen te worden. Lidstaten mogen de grens verlagen maar op dit moment lijkt er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor een verlaging van dit percentage.

UBO`s en Stichting Administratie Kantoor (STaK)
Er  bestond grote onduidelijkheid over de vraag  hoe de definitie  zou  luiden van 'de UBO van een STaK'. Het gevaar was dat alle certificaathouders als "begunstigden" en daarmee als UBO’s aangemerkt zouden worden. Mede naar aanleiding van onze reactie op de consultatieronde i.v.m. het uitvoeringsbesluit Wwftk 2018 heeft de Minister de definitie zodanig gewijzigd dat voor een STaK ook de ‘25%+1’ eigendom in eerste instantie de leidraad is voor het identificeren van de UBO. Als gevolg van de bovenstaande begripsomschrijving is het niet langer noodzakelijk om iedere houder van een certificaat dat is uitgegeven door een STaK aan te wijzen als UBO.

Wat als niemand meer dan 25% eigendom heeft?
Levert het percentage eigendom geen UBO op, dan is het hoger leidinggevend personeel de UBO. Voor rechtspersonen zijn dat de statutair bestuurders.

AMLD5, de opvolger van AMLD4 en verplichting tot openbaar register
In december 2017 is binnen de EU overeenstemming bereikt over aanpassing van AMLD4 en het daarin opgenomen UBO register. Deze aanpassingen zijn opgenomen in een vijfde EU anti witwasrichtlijn (AMLD5) die op 19 april 2018 is aangenomen door het Europese Parlement. Uit de nieuwe richtlijn volgt onder meer dat de drempel voor kwalificatie als UBO (een 25% belang) niet zal worden verlaagd en dat alle EU UBO registers voor vennootschappen en andere juridische entiteiten openbaar toegankelijk dienen te zijn. De nieuwe richtlijn bepaalt ook dat afscherming van gegevens uit het UBO register mogelijk is ingeval er sprake is van een onevenredig groot risico. Bijvoorbeeld bij chantage, geweld of intimidatie risico’s. Een uitzondering moet van geval tot geval worden beoordeeld.

Planning in Nederland
De invoering van het UBO register stond oorspronkelijk gepland voor de zomer van 2018maar dat wordt nu toch later. De verantwoordelijke minister, Wopke Hoekstra, wacht nu tot AMLD5 van kracht wordt. Vervolgens gaat het concept wetsvoorstel voor het UBO register naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor advies. Daarna geeft de Raad van State advies en dan is de verwachting dat het wetsvoorstel begin 2019 bij de Tweede Kamer ligt. Wij zijn erg benieuwd hoe de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State omgaan met enerzijds een verplicht in te voeren register vanuit Europa en anderzijds een schending van een aantal grondrechten waaronder privacy. Ook onder AMLD5 zien wij nog mogelijkheden om de nadelige effecten van het UBO register, zoals de inbreek op de privacy, zoveel mogelijk te beperken en daar blijven wij ons voorin zetten. Bij de verdere uitwerking van de wetsvoorstellen en de opzet van het register pleiten wij ervoor dat het gekozen middel (gedeeltelijke openbaarheid) in evenredige verhouding staat tot het beoogde doel (bestrijding van terrorismefinanciering en witwaspraktijken).
 

Leden