U bent hier:

Tweede Kamerverkiezingen 2017; de politiek en familiebedrijven

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

20/12/2016

Bij de verkiezingen in 2012 werden familiebedrijven in geen enkel verkiezingsprogramma genoemd. Wel werd door sommige partijen het MKB beschreven als ‘de motor van de economie’, maar enige aandacht voor familiebedrijven ontbrak. Dit was opmerkelijk omdat het inmiddels genoegzaam bekend is dat familiebedrijven de kern vormen van de Nederlandse economie. Dit is ook tijdens de kredietcrisis prominent naar voren gekomen.

FBNed heeft daarom een lobby gevoerd om dit te veranderen. De politieke partijen moeten het belang van familiebedrijven onderkennen. Allereerst hebben we, met hulp van de feedback van onze leden, een position paper opgesteld. Deze paper ging over het belang van familiebedrijven, wat wij van de politiek verwachten en een aantal concrete punten om op te nemen in de verkiezingsprogramma’s. Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd met vrijwel alle politieke partijen, variërend van Tweede Kamerleden, speciale verkiezingsprogrammacommissies tot andere politici. Hoewel sommige gesprekspartners redelijk goed op de hoogte waren over familiebedrijven waren anderen verrast dat familiebedrijven zo'n grote werkgever zijn in Nederland. Ook was het voor veel politici een eye opener dat familiebedrijven meer zijn dan ‘het MKB’.

Het is gelukt om het fenomeen ‘familiebedrijven’ in verschillende verkiezingsprogramma’s te krijgen. Het CDA erkent het belang van familiebedrijven en geeft aan dat zij een zeer belangrijke werkgever en bron van innovatie zijn met een sterke lokale en regionale inbedding. Daarnaast geeft het CDA terecht aan dat familiebedrijven hechten aan waarden als duurzaamheid, goed werkgeverschap en het creëren van waarde voor de samenleving. Het CDA wil deze ondernemers meer ruimte bieden hun familiebedrijf op te zetten en uit te bouwen. De andere Christelijke partijen, SGP en ChristenUnie, hebben afgelopen periode ook laten zien het belang van familiebedrijven te begrijpen en hier naar te handelen. Zo stelt de CU als vraag en aandachtspunt ‘hoe beschermen we familiebedrijven?’

Ook de VVD erkent het belang van familiebedrijven en stelt dat de Nederlandse welvaart mede te danken is aan de ondernemende families. De VVD doet letterlijk een handreiking over het belang van de bedrijfsopvolging regeling (BOR) door te stellen dat ‘er geen fiscale belemmeringen mogen worden opgeworpen voor bedrijfsopvolging, bijvoorbeeld in het geval van familiebedrijven’. Ook de partij 50 plus, nu nog een eenmansfractie maar in de huidige peilingen goed voor 11 zetels, beschermt de BOR. De partij stelt dat ‘het familiebedrijf geruisloos over moet kunnen naar de volgende generatie zonder hoge belastingaanslagen’ en dat ‘de onnodige regels bij overdracht van een familiebedrijf aan kinderen geschrapt moeten worden’.

De PvdA beperkt zich in haar verkiezingsprogramma nog tot het MKB. Hier doelen ze ook op de familiebedrijven. Zij zetten kwaliteit voorop door te willen investeren in de kennis en kwaliteit van de beroepsbevolking en economische samenwerkingen. GroenLinks en de SP hebben ook de focus op het MKB maar hebben de term ‘familiebedrijven’ wel voor het eerst opgenomen in hun verkiezingsprogramma`s. Zij geven aan dat familiebedrijven, met name in de agrarische sector, bevorderlijk zijn voor de leefbaarheid en hoogwaardige werkgelegenheid.

De D66 is heel helder in haar formulering en wil een waarborg bij invoering van nieuwe regelgeving voor de gevolgen van familiebedrijven. Zij zeggen: ‘D66 wil dat innovatie en ondernemerschap bij familiebedrijven gestimuleerd wordt. Daarbij wordt er gekeken naar de gevolgen voor familiebedrijven bij de invoering van nieuwe regelgeving. Met deze maatregelen bouwen we aan een cultuur en mentaliteit van ondernemerschap.

Er is een prachtige stap gezet in het informeren van politici over het belang van familiebedrijven. Ook is er veel missiewerk verricht om duidelijk te maken hoe zij deze familiebedrijven kunnen helpen. FBNed zal als belangenbehartiger de contacten met de politiek verder intensiveren en uiteraard in de gaten houden dat de mooie woorden ook omgezet worden in daden.  

Leden