U bent hier:

Meerderheid Tweede Kamer wil BOR verbeteren

06/07/2021

Op dinsdag 6 juli heeft een meerderheid in de Tweede Kamer twee moties aangenomen die het kabinet oproepen om te onderzoeken hoe de BOR verbeterd kan worden. De moties zijn ingediend door Wybren van Haga (BV NL), Thierry Aartsen (VVD) en Hilde Palland (CDA). Naast deze indieners stemden ook de PVV, FvD, ChristenUnie, Denk, JA21, SGP, BBB en fractie de Haan voor deze moties. D66 en de SP stemden voor een van de moties. Een zeer ruime meerderheid van 123 zetels.

Afgelopen periode berichtten diverse media over mogelijke versobering van de BOR. De nu aangenomen moties zijn geen garantie dat het nieuwe kabinet de regeling daadwerkelijk gaat verbeteren, maar een versobering lijkt zeer onwaarschijnlijk.

Met de aangenomen moties geeft de Kamer een duidelijk signaal aan zowel het demissionaire als het nieuwe kabinet. De BOR moet worden verbeterd om voor familiebedrijven een gelijker speelveld te creëren ten opzichte van andere Europese landen. Dat is van belang voor de continuïteit van deze bedrijven, voor de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van Nederland.
Hieronder de teksten van de aangenomen moties.

Motie van Haga, mede ondertekend door Aartsen en Palland

Gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat Nederland binnen Europa een van de minst gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen kent;
overwegende dat dit leidt tot een onevenredig concurrentienadeel ten opzichte van bedrijven in de ons omringende landen;
verzoekt het kabinet, te onderzoeken hoe de BOR kan worden verbeterd zodat er meer sprake is van een gelijk speelveld,
En gaat over tot de orde van de dag.

Motie Aartsen, mede ondertekend door van Haga en Palland

Gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat in Nederland binnen de BOR de bezits- en voortzettingseis er toe leidt dat acquisities in de 5 jaar voor een schenking of 1 jaar voor vererving en desinvesteringen in de 5 jaar na vererving of schenking niet onder de BOR vallen;
Overwegende dat dit leidt tot een onevenredig concurrentienadeel ten opzichte van bedrijven in de ons omringende landen;
Verzoekt het kabinet te onderzoeken hoe de bezits- en voortzettingseis binnen de BOR kan worden geharmoniseerd met de andere EU-landen zodat er meer sprake is van een gelijk speelveld,
En gaat over tot de orde van de dag.

Leden