U bent hier:

Wetsvoorstel 'Transparantie maatschappelijke organisaties’ aangepast

26/11/2020

In het voorjaar 2019 hebben wij bericht over het concept van de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waarin onder andere stond dat alle giften van boven de € 15.000 openbaar moesten worden gemaakt.

FBNed was onaangenaam verrast door de inhoud van dit conceptwetsvoorstel. Doneren is een privéaangelegenheid. Wij hebben in onze contacten met de politiek en beleidsmakers onze grote zorgen geuit over de negatieve effecten hiervan. Hier is onze officiële reactie terug te lezen.
Wij hebben de minister dan ook verzocht om het conceptwetsvoorstel niet in de huidige vorm door te zetten.

De wet is naar de tekentafel teruggegaan en er werd advies van de Raad van State gevraagd. Op vrijdag 20 november heeft de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker de WTMO in een geheel nieuwe vorm aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Het wetsvoorstel is nu onderdeel geworden van de maatregelen van het kabinet om ongewenste invloed via buitenlandse geldstromen op Nederlandse politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties tegen te gaan. FBNed steunt het streven om de maatschappelijke problemen met betrekking tot polarisatie en segregatie aan te pakken die kunnen voortkomen uit ongewenste buitenlandse financiering van maatschappelijke en religieuze instellingen. 

Het aangepaste wetsvoorstel dat nu naar de Tweede Kamer is gestuurd komt op belangrijke punten tegemoet aan de eerder door de sector geuite bezwaren. Er is t.o.v. de conceptwet nu geen sprake van disproportionele maatregelen. Wij zijn de minister erkentelijk hiervoor.

Enkele hoofdpunten van het wetsvoorstel: 

  • De verplichte openbaarmaking van naam en woonplaats van de donateur van iedere gift boven €15.000, is komen te vervallen.
  • Als daar gegronde redenen voor zijn, krijgt een burgemeester (of het Openbaar Ministerie) inzage in donaties van buiten de EU/EER.
  • De persoonsgegevens van de donateurs kunnen alleen door de burgemeester worden opgevraagd bij grote bedragen en dringende redenen. 
  • Alle stichtingen die tot nu toe van publicatie van hun jaarrekeningen waren vrijgesteld, moeten hun balans en staat van baten en lasten deponeren bij het Handelsregister

Het gehele wetsvoorstel is hier te lezen.

Leden