Aanmeldingsprocedure

Indien uw familiebedrijf voldoet aan de criteria kunt u via online aanmelden een aanvraag tot aanmelding doen. Als u dat liever heeft, kunt u ook een papieren versie van het aanmeldingsformulier bij ons opvragen via info@fbned.nl.
Uw aanmelding wordt besproken door onze toelatingscommissie die is samengesteld door het bestuur. Deze commissie beslist na toetsing van eerder genoemde criteria over toelating. Indien branchegenoten van huidige leden zich aanmelden, dan worden deze leden gehoord over het kandidaat-lid.

Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar en de contributie is het eerste jaar naar rato.