Belangenbehartiging

Het familiebedrijf is de hoeksteen van de economische samenleving en geldt als dé motor van economische en maatschappelijke innovatie.
Als grootste werkgever van Nederland zijn familiebedrijven verantwoordelijk voor een significant deel van de belastinginkomsten van de overheid en voor behoud en groei van werkgelegenheid. Dat betekent niet dat het ondernemingsbeleid van de overheid een gelijk speelveld biedt voor familiebedrijven ten opzichte van andere ondernemingsvormen. Een extra dimensie is dat het bij familiebedrijven niet alleen om de onderneming en haar medewerkers gaat, maar ook om de eigenaren. Zij verstrekken risicodragend kapitaal en stellen hun vermogen in de waagschaal.
 
Als overheidsbeleid en wetgeving het familiebedrijf in het hart raken, de continuïteit van de onderneming ondermijnen en/of een ongelijk speelveld t.o.v. andere ondernemingen creëren, dan behartigt FBNed de belangen van familiebedrijven. Wij staan voor een samenleving die ondernemerschap stimuleert en die verantwoordelijke eigenaren van ondernemingen faciliteert in plaats van belemmert. Daar zijn familiebedrijven en ondernemende families bij gebaat. Maar ook de samenleving als geheel: het stimuleert werkgelegenheid, innovatie en groei met als logisch gevolg meer belastinginkomsten voor de overheid.
 
Als spreekbuis van familiebedrijven werkt FBNed waar mogelijk samen met de andere ondernemersorganisaties in Nederland. Zo is in samenwerking met VNO-NCW en MKB Nederland het Platform Familiebedrijven opgezet. Met familiebedrijvenorganisaties uit andere EU lidstaten werkt FBNed samen in European Family Businesses (EFB). Deze organisatie behartigt de belangen van familiebedrijven in Brussel en volgt relevante ontwikkelingen binnen het Europees Parlement en de Europese Commissie.
 
FBNed wil ervoor zorgen dat het thema familiebedrijven ook beter in beeld komt bij onderzoek en onderwijs. Daarom organiseren wij jaarlijks een onderzoeksconferentie waar onderzoekers uit binnen- en buitenland bij elkaar komen. Het doel van deze onderzoeksconferenties is het leren van elkaar en het samen benoemen van onderwerpen voor toekomstig onderzoek. Enkele onderwerpen die in dit verband naar boven kwamen in de conferentie van 2015 zijn: professionalisering en talentontwikkeling, financiering en het inpassen van niet-familieleden in het management. Van de onderzoeksconferentie 2015 is een korte film gemaakt: